MFT Sverige AB hjälper individer, grupper och organisationer att utvecklas mentalt och fysiskt för att de ska få som de vill!

Företagets verksamhet

Mental framstegsträning (MFT) har åtta olika arbetsområden:
MFT – Vardagen.
MFT – Idrott.
MFT – Gruppsykologi.
MFT – Organisationspsykologi.
MFT – Föreläsning, konferens & workshop.
MFT – Racketsport.
MFT – Undervisning.
MFT – Mat, träning & sömn.

Dessa områden har mycket gemensamt men också delar som skiljer dem åt. MFT Sverige AB jobbar med områdena var för sig eller i kombination beroende på dina önskemål och förutsättningar. Nedan följer en beskrivning av dem.

MFT – vardagen

På vilka sätt kan du utvecklas med hjälp av ett individuellt anpassat MFT program?

I livet, med vänner, i familjen, karriären, idrotten eller kärleken uppstår ibland situationer som man hoppats inte skulle uppstå och ibland vill man göra någonting som fungerar bra ännu bättre. Du kanske vill stärka ditt självförtroende och din självkänsla? Oavsett så finns det en rad situationer där ditt sätt att tänka, känna och bete dig inte ger dig den utdelning du önskar i det sammanhang du verkar och du vill förändra saken.

För att kunna avgöra vilka tankar, känslor och beteende som för dig närmare dit du vill och vilka som för dig längre bort från där du vill vara i så behöver du kunna skilja på vad som är konstruktivt och vad som är destruktivt givet dina mål samt skapa en tydlig bild av vad du tänker, känner och gör när du är som bäst givet dina förutsättningar.

MFT Sverige AB jobbar med en egen definition på mental styrka och sätter med den som utgångspunkt ihop individuellt anpassade mentala träningsprogram så att du vet i detalj hur du löpande kan jobba med dina tankar, känslor och beteende för att maximera möjligheten att nå dina mål.

En viktig del av detta arbete är att du ska bli medveten om vad du tänker, känner och gör samt vilka funktioner som dessa tankar, känslor och beteende fyller för dig. Du behöver lära känna och acceptera dig själv för att enklare kunna förändra de delar hos dig själv som håller dig tillbaka.

En annan viktig del är att du väver in den mentala träningen i vardagen eftersom det tar tid att förändra sådant som du under lång tid tränat in och som nu hindrar din utveckling på vägen dit du vill. Alla är olika och behöver just sitt sätt att agera för att nå maximal genomslagskraft varför arbetet anpassas individuellt.

MFT Sverige AB hjälper dig att analysera vad som behöver förändras och sätter ihop mentala träningsprogram så att du vet exakt hur du ska träna mentalt för att förändra, tankar, känslor och beteende så du maximerar möjligheterna att livet blir så som du vill att det ska vara.

Vad innebär det att ta fram ett individuellt anpassat MFT program?

Det första steget mot att förändra detta är att först medvetandegöra det som är omedvetet och därigenom synliggöra för dig själv de tankar, känslor och beteende som du använder dig av som hindrar dig från att åstadkomma det du vill. Det är också viktigt att förstå var och hur i inlärningshistorien dessa tankar, känslor och beteende etablerats i din personlighet.

Det andra steget är att tydliggöra nya mer konstruktiva tankar, känslor och beteende som skapar andra möjligheter för dig i det du vill åstadkomma. Detta sker genom djupsamtal och observationer.

Det tredje steget är att systematiskt använda dessa nya tankar, känslor och beteende och därigenom skapa helt nya konstruktiva sätt att hantera gamla problematiska situationer. Du kommer att se på livet med nya ögon och får nya mentala verktyg till ditt förfogande.

Det fjärde steget är mäta i vilken grad du har förändrat dig i de avseenden som ditt MFT program syftar till så att du får ett konkret mått på dina framsteg.

Hur går det till?

För att kunna skapa underlag för ditt individuellt anpassade MFT program behöver vi träffas för att samtala! Beroende vad du vill förändra och graden av det som du upplever är svårt för dig kommer samtalstiden att variera. Under samtalet kommer vi tillsammans att klargöra vad du vill åstadkomma, sätta tydliga mål, hitta ett gemensamt konstruktivt arbetssätt, konstruera ett individuellt anpassat MFT program som beskriver hur du skall träna för att närma dig dina mål samt finna sätt att utvärdera dessa.

Det kan också bli aktuellt att du blir observerad i den kontext som du vill hantera mer gynnsamt för att tydligt medvetandegöra vilka delar av ditt sätt som behöver förändras.

När du tränar mentalt kommer du så småningom märka att det som tidigare var oförklarligt och svårt nu är mer förklarligt och hanterbart beroende på hur mycket energi du lägger ner på att förkovra dig i de situationer som ditt MFT program berör.

Ta tag i det som hindrar dig, din grupp eller organisation nu och öka möjligheterna att få som du vill genom att höra av dig till MFT Sverige AB under rubriken kontakt.

MFT – Idrott

Denna inriktning inom MFT vänder sig speciellt till dig som vill förbättra dig mentalt som idrottsutövare och strävar efter att prestera bättre och jämnare. Det kan handla om att hantera ilska, nervositet, minska skillnaderna mellan en bra och dålig dag, skaffa sig en mental strategi under träning och tävling eller bara lära sig att njuta av sitt idrottande!

MFT – idrott har samma fyra faser som MFT-vardagen bedömning, samtalsbehandling och observation, mental träning m h a ett individuellt anpassat MFT-program samt utvärdering av de nådda resultaten. Det som skiljer sig är att det tillstånd av tankar, känslor och beteende som du presterar som bäst i under idrottsutövandet skiljer sig från de tankar, känslor och beteende som gör dig som mest konstruktiv i vardagssituationer. Däremot grundar sig båda MFT inriktningarna på samma psykoterapeutiska teoribildning.

För att bli bättre i ditt idrottsutövande är det väldigt viktigt att du har en väl utarbetad mental strategi för att klara av de psykiskt krävande situationer som uppstår under match och träning. Dessutom är det av avgörande betydelse att du gör den mentala träningen till en del av din vardagsträning. MFT träningen är lika viktig som din ordinarie tekniska, taktiska och fysiska träning om du vill bli starkare mentalt!

Om du använder dig av ett individuellt anpassat MFT program får du tillgång till en väl genomtänkt mental strategi bestående av träning av fem olika mentala förmågor som anpassas individuellt.

Medvetenhet. Du behöver träna på att i varje ögonblick under match och träning vara medveten om vad du tänker, känner och hur du beter dig när du presterar eller med andra ord vara medveten om dina prestationsreaktioner, för att kunna skilja på prestationsreaktioner som är konstruktiva respektive destruktiva för din prestation.

Kunskap om ditt optimala tillstånd för prestation. Du behöver, så detaljerat som du bara kan, beskriva vilka tankar, känslor och beteende som du använder dig av när du presterar som bäst. Använd minnen du har från din bästa prestation. Beskriv vad som hände, vad du kände, tänkte, smakade, luktade, såg och hur du betedde dig vid det tillfället. Lär dig att komma i kontakt med ditt optimala tillstånd.

Övergångsförmåga. När du presterar kommer det uppstå situationer som gör att dina prestationsreaktioner förändras från konstruktiva till destruktiva. Din uppgift är att lära dig att hela tiden sträva efter att befinna dig i ditt optimala tillstånd av prestationsreaktioner. Om du upplever att du använder dig av destruktiva prestationsreaktioner skall du träna på att övergå till konstruktiva prestationsreaktioner. Detta gör du med hjälp av för dig unika mentala verktyg som andning, avbrott av destruktiv sekvens, inre dialog och tanke styrning.

Förmåga att skilja olika prestationsreaktioner åt. Du behöver också lära dig att skilja olika prestationsreaktioner åt eftersom du kan tänka, känna och bete dig på flera olika sätt samtidigt. Vissa prestationsreaktioner är konstruktiva för din prestation andra är destruktiva.

Kunskap om hur olika prestationsreaktioner hänger ihop och påverkar varandra. Slutligen är det viktigt att förstå att dina tankar, känslor och beteende är intimt förknippade och delar av varandra. För att vidmakthålla ditt optimala tillstånd behöver du förstå att du behöver jobba med alla dina prestationsreaktioner samtidigt.

MFT – Gruppsykologi

Oavsett om du ingår i en arbetsgrupp, kompisgrupp, team, lag, ledningsgrupp, projektgrupp eller annan typ av grupp så har din grupp behov att åstadkomma det som ni har för avsikt att göra. För att maximera era möjligheter att lyckas behövs tydliga mätbara mål som samtliga deltagare är motiverade att uppnå. Alla behöver veta vem som gör vad, när och hur samt löpande få feedback på vad som behövs ändras för att närma sig målen effektivare. Ni behöver ha sunda mellanmänskliga relationer där var och ens starka sidor kompletterar omgivningen. Ni behöver bli medvetna om hur var och ens agerande påverkar de andra och hänger ihop samt löpande få feedback så att det blir tydligt vad som är bra och ska behållas samt vad som inte fungerar och hur det kan förändras. Ni behöver vara motiverade att agera tillsammans och fira era framgångar när ni nått dit ni vill. MFT Sverige AB hjälper din grupp att få ut så mycket mer av er kapacitet i det sammanhang som är viktigt för er.

MFT – Organisationspsykologi

För att den organisation du ingår i ska generera ett önskat resultat behöver alla ingående delar samspela effektivt med varandra och agera på det sätt som med minsta möjliga tillräckliga ansträngning gör att målen närmas. Det spelar ingen roll om du tillhör finans, lantbruk, bilindustri, undervisning, idrott, skönhetsindustri eller annan näringsverksamhet eftersom alla typer av organisationer behöver liknande grundläggande psykologiska egenskaper för att vara framgångsrika i sin aktivitet. För att hitta detta optimala tillstånd i organisationen behövs balans mellan organisationens vitala delar.

MFT Sverige AB jobbar med mental och fysisk utveckling av organisationer med analys, förändringsförslag och genomförande av åtgärder vars syfte är att skapa och upprätthålla denna balans…

MFT – Föreläsning, konferens & workshop

MFT Sverige AB ger beställda skräddarsydda föredrag inom individ-, grupp-, organisations-, idrottspsykologi samt psykoterapi. Hundratals med föredrag har hållits. Några ämnen som MFT Sverige AB har föreläst om är:

  • Hur kan du utvecklas mentalt med hjälp av mental framstegsträning (MFT)?
  • Mentala förberedelser före, under och efter prestation.
  • Utmana dig själv och utöka ditt livsutrymme!
  • Hur kan du i din organisation bidra till dina medarbetares ökade motivation, starkare självkänsla och bättre självförtroende?
  • På vilket sätt fyller dina tankar, känslor och beteende funktioner för dig och hur försvarar du dig mentalt så att du hindrar dig själv i din strävan till målet. Hur kan du förändra detta?
  • Hur kan du få loss massor av psykisk energi i din organisation genom tydligare feedback, konflikthantering, tydligare arbetsbeskrivning, konkretare målsättningar och mer utrymme för motion i arbetsvardagen.
  • Hur kan din organisation bli mentalt starkare och därigenom öka möjligheten att nå era mål?
  • Hur kan din arbetsgrupp rikta sin energi, hitta fokus och bli effektivare?
  • Hur kan du hitta glädje och motivation i vardagen?

Du kan beställa ett föredrag av önskad längd med det innehåll som du tror du behövs för egen del eller för att lyfta din verksamhet. MFT Sverige AB jobbar med Power Point presentationer i kombination med musik, rörliga bilder och psykologiska interventioner med publiken och strävar efter att ha ett föredragsklimat som stimulerar till dialog mellan publik och föredragshållare. Om dialogen blir levande kan föredraget ta den form som ger åhörarna en stark positiv upplevelse.

 

Skräddarsy ett föredrag till ditt företag

Som företagare kan det vara intressant att lyfta fram olika individuella – och gruppsykologiska frågeställningar på konferensen eller ge personalen nya perspektiv på de psykiska arbetsmiljöförhållandena. Ett välriktat skräddarsytt föredrag inom psykologins breda område kan vara det förändringsincitament som ditt företag behöver för att ta en ny mer utvecklande inriktning av verksamheten. Använd din fantasi och fundera på hur du skulle kunna vara hjälpt av att beställa ett föredrag av MFT Sverige AB. Är du mer osäker kan vi komma med förslag på vilka ämnen som din verksamhet bäst skulle kunna dra nytta av.

Ditt företag anordnar regelbundet konferenser för att ge organisationen energi och rikta upp verksamheten på det sätt som ni önskar. MFT Sverige AB kan hjälpa dig att öka värdet av konferensen genom att tillsammans mer er sätta ihop en utvecklande agenda som inte bara innehåller de ämnen som är viktiga för er i er verksamhet men gör det utifrån ett psykologiskt perspektiv i kombination med inslag av fysisk träning och om så önskas inslag av rätt kost och förståelse för hur viktigt vila, återhämtning och sömn är för att en verksamhet ska bli hållbar på lång sikt. MFT Sverige AB har ett unikt samarbete med Enskede rackethall där vi kan ge er konferens nya dimensioner.

MFT – Racketsport

MFT Sverige AB ger lektioner i de sex racketsporterna bordtennis, badminton, squash och tennis, padel och pickleball på alla nivåer från nybörjare till den professionella spelaren. Vi jobbar med teknik, taktik, fysik och mentala delar för att utveckla dig på bästa sätt. Lektionerna skräddarsys så att kundens förväntningar och instruktörens uppfattningar om vad som behöver göras sammanfogas för bästa möjliga upplevelse. Både enstaka lektioner och serier av lektioner ges allt efter kundens önskemål och instruktörens rekommendationer. Kompletterande PT träning genomförs också om kunden vill och behöver det för att kunna spela racketsport på önskad nivå.

Lektioner i de sex racketsporterna separat

Tillhör du dem som endast är intresserad av att få lektioner i en gren finns denna möjlighet. Du framför dina önskemål om vad du vill förbättra tekniskt, taktiskt, fysiskt eller mentalt men kan även få rekommendationer av instruktören. Många spelare har en ganska god bild av vad de behöver förbättra medan andra känner att de kört fast och inte vet hur de skall gå vidare för att utvecklas. Beroende på vilken av de sex grenarna du vill förkovra dig i kan man koncentrera sig på olika delar av spelet för att nå snabbast möjliga utveckling.

Den tekniska inriktningen handlar om hur man håller racketen, träffar bollen, rör sig på banan, slår olika slag från olika positioner.

Den taktiska inriktningen ger riktlinjer för vart man skall slå bollen beroende på hur motståndaren agerar, om man skall spela offensivt eller defensivt, hur man utnyttjar motståndarens svaga sidor och får utrymme för sina egna starka sidor.

Den fysiska inriktningen handlar om att stärka hjärt- och lungkapaciteten, få bättre spänst och starkare kropp men också hur man ska röra sig på banan för att få ett effektivt rörelseschema.

Den mentala inriktningen på privatlektioner berör hur man ska tänka, känna och bete sig på banan för att mentalt få ut maximalt av de förutsättningar som råder vid speltillfället eller ha en tydlig strategi för hantering av de tankar, känslor och beteende som kan vara destruktiva för prestationen.

Racketlon lektioner

Är du intresserad av att bli bättre som racketlon spelare kan det vara lönsamt att ta en Racketlon lektion då man spelar de fyra grenarna bordtennis, badminton, squash och tennis i följd och övar speciellt på övergångarna mellan grenarna som kan vara mycket svåra om man är ovan. Dessa lektioner bör vara minst 2 timmar för att man skall få tillräckligt med tid för alla grenarna. Självklart kan du också ta lektioner i endast två eller tre av grenarna också, allt efter dina önskemål.

En mycket viktig aspekt av Racketlon är att utjämna skillnaderna i teknik mellan grenarna så att man inte använder exempelvis en tennisteknik på squashbanan. Det är alltså nödvändigt att vänja sig vid att snabbt ställa om sig till nya racketar, bollar, linjer och rörelser. Detta övar vi speciellt på under racketlon lektionen om så önskas. En annan aspekt som finns i Racketlon som inte återfinns i de individuella grenarna är att varje poäng räknas med i slutresultatet vilket gör att en förlorad koncentration under några minuter under matchen kan vara förödande för utgången. Det gäller att inte tappa fokus och lära sig att återgå till rätt koncentration mellan bollarna. Denna aspekt av Racketlon skapar ofta stora problem för spelare som kommer från en av grenarna. Det är också lätt att falla för frestelsen att på förhand försöka förutspå hur det skall gå i respektive gren beroende på hur motståndarens profil ser ut, vilket kan skapa stora besvikelser om man underpresterar och glädje yttringar om man gör bättre ifrån sig än väntat. Sådana känsloyttringar kan få hela matcher att svänga kraftigt.

Racketlon är extremt psykiskt tufft eftersom man inte har möjlighet att vila sig mentalt under någon del av matchen plus att du skall match spela i grenar som du kanske inte behärskar tekniskt tillräckligt väl för att känna dig trygg. För att bli en riktigt bra Racketlon spelare bör du ha en mental strategi som innebär fokusering på en boll i taget utan koppling till det som har hänt eller det som kanske komma skall.

Racketlon är också mycket mer mångsidigt fysiskt sett än de enskilda grenarna vilket stället stora krav på en allround fysik, där spänst, styrka, uthållighet, snabbhet, rörlighet och timing behöver vara betydligt mer flexibla än om man bara spelar en gren.

Därför kan det vara bra att komplettera racketlon träningen med styrketräning. Här rekommenderar MFT Sverige AB fria vikter, den egna kroppen, skivstångsträning i form av marklyft, frivändningar och ben böj för att bygga upp mage, rygg och ben som utgör motorn, kontrollapparaten och kraftgeneratorn för en bra Racketlon spelare. MFT Sverige AB hjälper gärna dig att bli starkare så att du klarar att spela Racketlon på hög nivå.

Om du vill förbättra dig som racketspelare tveka inte att höra av dig till MFT Sverige AB genom att gå in under hemsiderubriken kontakt. Du är varmt välkommen!

MFT – Undervisning

MFT Sverige AB ger privatlektioner i matematik, fysik och psykologi upp till högskolenivå och viss högskolenivå med specialisering på den pedagogiska situationen i undervisningen.

hjälp med din matematik, fysik, psykologi eller att strukturera dina studier.

Har du problem med att klara av matematiken eller fysiken på skolan? Du kanske läser kommunal vuxenutbildning och känner att du behöver extra stöd i det höga tempo som din vidareutbildning innebär? Du kanske studerar till en tentamen och vill räta ut några frågetecken dagarna innan. Du som på något sätt behöver hjälp med matematik, fysik eller psykologi på grundskole- gymnasie- eller viss högskolenivå kan kontakta MFT Sverige AB för hjälp så hittar vi tillsammans ett sätt nå önskade resultat.

Även du som upplever att du inte riktigt har grepp på hur du skall planera dina studier och behöver stöd i att strukturera ditt tänkande kring hur du kan effektivisera ditt studerande kan ha stor nytta av MFT Sveriges AB:s pedagogiska och logiska plan för att förbättra dina studieresultat.

Hör av dig till oss under rubriken kontakt!

MFT – Mat, träning & sömn

För att du ska ha din hälsa i behålla på lång sikt behöver du ha balans i systemet mat, träning, sömn, meningsfylld sysselsättning, god ekonomi och sunda relationer till viktiga människor. MFT Sverige AB hjälper dig att hitta rätt i ditt näringsintag, får fart på din regelbundna fysiska träning på ett roligt och utmanande sätt samt ser till att du vet hur du ska göra för att få tillräckligt med hög kvalitativ sömn för att du ska vara återhämtad, pigg och positiv för att klara ditt livs utmaningar.