MFT Sverige AB hjälper individer, grupper och organisationer att utvecklas mentalt och fysiskt för att de ska få som de vill!

Teoretisk bakgrund

PDT

Psykodynamisk terapi – PDT

Från den psykodynamiska teoribildningen och terapin kommer många grundläggande antaganden inom MFT. PDT beskriver hur vi försvarar oss, hur vi är delvis omedvetna om vårt eget beteende och hur vi i relation till de som vi knyter an till under vår utveckling från födseln och framåt lär oss att relatera till vår omgivning. Dessa sätt att relatera följer med oss in i vuxenlivet och återspeglas i relationer i nutid. Vi kan förändra oss genom att medvetandegöra det omedvetna och lösa upp de konflikter som trängts undan där.

Psykodynamiska bidrag till MFT

Alla psykiska processer kan uppfattas som tillhörandes antingen detet, jaget eller överjaget. Detet är alla de impulser som vi som biologiska varelser vill ha tillfredsställda utan hänsyn tagen till omgivningen så som hunger, sex, sömn, kärlek, bekräftelse m fl. Överjaget är den del av den psykiska apparaten som kritiskt, etiskt och moraliskt, bedömer alla andra psykiska funktioner. Omgivningen påverkar oss ständigt och jagets uppgift är att hitta en kompromiss mellan den, detet och överjaget så att individen skall uppnå ett tillstånd av inre och yttre balans. Detta kompromissande kräver ständig aktivitet för att balansen skall kunna upprätthållas varför psyket anses vara i ständig förändring. MFT Sverige AB arbetar med hypotesen att det mänskliga själslivet kan betraktas med denna modell som utgångspunkt.

Försvarsmekanismerna utgör automatiserade psykiska förlopp tillhörande jaget men utanför dess direkta medvetna kontroll. Deras syfte är att skona individen från ångest, obehag och annan psykisk smärta genom att tillhandahålla provisoriska lösningar av konflikter där en verklig lösning är på väg men av olika anledningar är omöjlig för tillfället. Försvarsmekanismerna utvecklas kontinuerligt från födseln. Försvarsmekanismer som etablerats i en viss kontext och som varit konstruktiva där kan utgöra destruktiva element i en annan kontext och orsaka individen stort lidande. MFT Sverige AB ser en förståelse av och påföljande omstrukturering av individens försvar som en viktig grund i mental framstegsträning.

 

Det finns en rad olika försvarsmekanismer. Förnekande innebär att man förnekar existensen av obehagliga fakta. Projicering innebär att man tillskriver något/någon i omgivningen sina egna ångestväckande egenskaper. Introjektion betyder att man tillskriver sig själv egenskaper som någon i omgivningen har som man för tillfället själv inte kan komma i kontakt med. Bortträngning innebär att man tränger undan störande, förbjudna och ångestväckande impulser och därmed minnen, fantasier och tankar genom att blockera ut dem samtidigt som man binder upp en stor mängd psykisk energi. Rationalisering innebär att man ger logiska yttre förklaringar till en underliggande obehaglig känsla. Det finns en rad andra försvarsmekanismer också och samtliga dessa är både till gagn och till last för oss beroende på situationen. MFT Sverige AB jobbar med att omstrukturera försvaren så att människan fungerar mer konstruktivt i de situationer som de önskar kunna klara av.

Människans medvetande kan ha olika grader, det medvetna, det förmedvetna och det omedvetna (undermedvetna). Det medvetna är tankar, känslor och beteende som vi är i omedelbar kontakt med, det förmedvetna är tankar, känslor och beteende som vi vet att vi har men som vi för tillfället inte är i kontakt med och det omedvetna är tankar känslor och beteende som vi har men som vi inte vet om att vi har. Speciellt sådant som är konfliktfyllt kan såra oss varför det trängs ned i det undermedvetna och vi skyddar oss mot det med hjälp av olika försvarsmekanismer. Dessa undanträngda konflikter kan vara orsaken till psykiskt lidande och kan medvetandegöras och bearbetas för att lidandet skall upphöra.

MFT Sverige AB jobbar med hypotesen att dessa konflikter existerar hos de flesta individer, grupper och organisationer varför medvetandegörandet av det omedvetna blir en central del av MFT.

KBT

Kognitiv beteende terapi – KBT

Kognitiv beteende terapi eller KBT är en mycket viktig del inom MFT. KBT handlar i stort om vad det är i våra tankar, känslor och beteende som skapar problem för oss i den kontext vi befinner oss i och hur vi kan förändra dessa för att vi skall fungera mer konstruktivt i den omgivning vi vill utvecklas i.

 

Viktiga bidrag från KBT inom MFT

Från det att spermien tränger in i äggcellen via förlossningen och att vi föds fram till den tidpunkt när vi betraktar oss själva har vi genomgått en lång inlärningsprocess där vi utan att vi märkt det lärt oss att tänka, tolka, reagera, känna, uppfatta och bete oss på olika sätt beroende på den omgivning vi befunnit oss i. Under denna långa inlärningsprocess har vi genom ”trial and error” metoden sakta men säkert lärt oss att reagera på det sätt som då gett oss den belöning vi ville ha.

 

Belöningen var inte nödvändigtvis något yttre ting utan lika ofta en känsla eller en tanke som får oss att må bra. På detta sätt säger den kognitiva beteendeterapin att alla tankar, känslor och beteende skapats därför att vi fått vissa belöningar för dem och att dessa kan omstruktureras om vi ändrar belöningssystemet. De sätt som vi en gång lärde oss att reagera på och som var funktionella då i den miljö som de utvecklades i (med föräldrarna kanske) behöver inte alls vara lika funktionella i den miljö som vi befinner oss i som vuxna utan kan tvärtom vålla en hel del problem. Om man har tankar, känslor och beteende som utgör problem kan man genom att ändra sitt belöningssystem med hjälp av mental framstegsträning skaffa sig nya tankar, känslor och beteende som har en högre funktionalitet i den nuvarande kontexten.

Ofta kan de tankar, känslor och beteende som skapar problem för individen ge starka belöningar i form av åtråvärda känslotillstånd samtidigt som det gör personen till ett problem för sig själv och andra i den miljö som denne befinner sig i. För att råda bot på detta behöver individen exponeras för det som är jobbigt (att vara utan den sköna känslan) och då förändra sitt beteende till ett mer konstruktivt sådant. Ofta har personen ifråga en förvrängd bild av vad som skall inträffa om denne slutar upp med sitt destruktiva beteende varför detta är mycket svårt att förändra.

Exponeringen som är en del av mental framstegsträning får dock individen att inse att dessa farhågor allt som oftast bara är en illusion. På så sätt kan exponeringsbehandling råda bot på olika slags nojor, fobier, missbruk av olika slag och psykosomatiska tillstånd mm.

ET

Existentiell terapi – ET

Existentiell teori och terapi bidrar med mycket värdefulla idéer kring den existentiella situationen för människan, hur vi väljer att agera, vilket ger oss möjlighet att styra våra liv istället för att vara offer för yttre omständigheter. Existentiell psykoterapi jobbar med att få individen att se sig själv som en del av ett ekologiskt samspel i naturen i interaktion med andra, ensam med sig själv och fylld av mening. Alla dessa delar finns med som element i MFT.

 

Några existentiella terapeutiska bidrag till MFT

Existentiell terapi menar att bryggan mellan önskan och agerandet är valet. Att välja innebär att bestämma sig för en bestämd kurs i en viss situation. Många människor har hamnat i psykiskt svåra situationer för att de upplever beslutsfattandet som svårt och valet som komplicerat.

MFT Sverige AB arbetar ingående med att få individen att se att tankar, känslor och beteende är val som var och en kan styra över och därigenom få kontroll över händelser i sitt liv som tidigare känts okontrollerbara. Människan konfronteras dagligen med ett stort antal valsituationer som vi ofta inte ens reflekterar över som val. Det enda som människan inte kan välja är att födas och att dö. Dessa båda händelser är ofrånkomliga. Oavsett vad som händer i våra liv kan vi alltid välja hur vi skall relatera till detta. Att se sig själv ha möjligheten att välja sitt sätt att betrakta och förhålla sig det som händer runt omkring är en mycket viktig del av MFT taget från existentiellt tänkande.

 

Alla människor är en del av naturens kretslopp och kan betrakta sig själva i ljuset av detta. Vi samspelar med alla andra djur, växter och materia i vår strävan att överleva och få vår ras att fortplanta sig. Vi kan bara överleva långsiktigt om vi förmår att infinna oss i den delikata balans som samspelet i naturen utgör. Klarar vi inte detta kommer vi att dö ut. Dessutom behöver vi andra människor för att överleva varför vi behöver lära oss att finna en balans i vårt relaterande till dessa. När vi lärt oss relatera till omvärlden och till andra människor kommer vi också till en punkt när vi behöver möta oss själva och upprätta den acceptans för de tillkortakommande som det innebär att vara den människa man är.

Slutligen menar den existentiella teoribildningen att människan behöver mening för att orka leva vidare. Saknas mening i en människas liv upphör hon att existera och försvinner inom kort. MFT strävar att skapa denna balans i förhållande till naturen, till andra människor, inom en själv och den mening som återfinns i livet.

Ingenjörsmässighet

För att nå framgång på lång sikt med psykologiska arbetsmetoder och interventioner är det viktigt att syften tydliggörs, mål och delmål sätts, metoder systematiseras och repeteras i den vardagliga kontexten i exakt de situationer där individen, gruppen eller organisationen behöver utvecklas.

Ingenjörsmässighet innebär just detta och finns därför med som en central del av mental framstegsträning och ett viktigt bidrag för att åstadkomma bestående förändring. Många gör misstaget att man tränar i icke skarpa situationer utan en egentlig exponering av de stimuli som upplevs som svårhanterbara. Det man åstadkommer då är bara en chimär förbättring som inte kommer bestå i de verkliga situationerna.

 

MFT Sverige AB förespråkar att den mentala träningen utförs i exakt de kontexter som man vill utvecklas i och att den pågår till dess att man hanterar situationen på det sätt man önskar. Det är också viktigt att på ingenjörsmässigt sätt mäta och dokumentera sin träning och förändring så att det blir tydligt vilka framsteg som gjorts. De finns få saker som ger så mycket energi som känslan av att lyckas med det som man satt upp som sin utmaning.

Professionell idrott

Professionell idrott handlar i grunden om att vinna och besegra sin motståndare och för att lyckas med det behöver man vara målinriktad, envis, viljestark, taktisk, modig och ha en förmåga att analysera vad ens starka sidor är likväl som att kunna identifiera sin motståndares svaga sidor. Om du kan sätta det du är bra på mot det som din motståndare inte är bra på så har du stora möjligheter att besegra en generellt sett starkare motståndare likt David besegrade Goliat.

För att få som du vill i livet kommer du behöva övervinna en hel del hinder och motstånd både inne i dig själv, din grupp eller organisation men även utifrån. En viktig del av mental framstegsträning är att införa ett element av professionell idrott i den mentala träning som du, din grupp eller din organisation behöver genomgå för att ni ska nå era mål.

Beprövad livserfarenhet

Det spelar ingen roll hur mycket erfarenhet du har, hur mycket du studerat eller upplevt, hur mycket du penetrerat ett ämne för att förstå eller vilka snillrika metoder du utvecklat för att kontrollera ett skeende, livet kommer ändå att skapa nya händelser, situationer, paradoxer, dilemman och mysterier som du inte förstår dig på.

Det är viktigt att inse det eftersom sanningen är att ingen egentligen vet vad som sker på kvantmekanisk nivå eller ute i universum, vad som händer när vi dör eller vad som hände innan the Big Bang. Så om ingen vet så borde din tro kunna vara lika rätt eller viktig som någon annans. Här finns mycket kraft att hämta.

hur ska vi förhålla oss till det okända och hur ska vi välja i olika situationer för att försäkra oss om att vi till slut får som vi vill?

Här spelar beprövad erfarenhet en väldigt viktig roll men också att vi löpande utvärderar våra handlingar för att dels bekräfta att det vi gjort har gett önskat resultat men också lära oss hur vi inte ska göra.

Det är sannolikt att det som du prövat som metod tidigare i en viss kontext kommer att fungera igen men det är absolut inte säkert. Därför blir förmågan av att lära sig av erfarenhet en väldigt viktig del i mental framstegsträning.

 

MFT Sverige AB har ett pragmatiskt förhållningssätt till individens, gruppens eller organisationens utveckling och mål och därför utvecklas arbetsmetoderna och interventionerna utifrån varje unikt fall och de resurser som finns tillgängliga. MFT Sverige AB tror att det bästa sättet att hitta en framkomlig väg är att först titta på situationen och sedan utveckla metoder och interventioner och inte tvärtom.